Årsmøte 2023.03.29

Årsmøte i Hellemyr Velforening avholdes onsdag 29.mars kl 18.00 i Flerbrukshuset ved skolen. 

Saksliste: 

1. Opprop/ registrering av frammøtte

2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Årsmelding for 2022

5. Årsregnskap for 2022, samt revisors beretning

6. Budsjett og kontingent

7. Innkomne saker

8. Valg av styre og valgkomite

Vel møtt!

Mvh Styret i Hellemyr Velforening