Årsmøte i Hellemyr Velforening 2022

Årsmøte avholdes onsdag 9.mars kl 19.00 i Flerbrukshuset på skolen

Saksliste:

1. Opprop, registrering av frammøtte

2. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet

4. Årsmelding 2021

5. Årsregnskap for 2021, revisors beretning

6. Budsjett og kontingent for 2022

7. Innkomne saker

8. Valg av styre og valgkomité

Vi har behov for nye styremedlemmer i velforeningen. Her er det mulighet for å påvirke hvordan vi har det på Hellemyr. Kontakt valgkomitéen ved Else Kristin Reitan på elskris@online.no for mer informasjon.