Årsmøte i Hellemyr Velforening 2023


Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Årsberetning 2022

Visjon

Hellemyr Velforening har som formål å ivareta og fremme beboernes felles interesser. Velforeningen skal arbeide for å styrke bydelens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som fremmer disse formålene. Alle husstander på Hellemyr kan, og oppfordres til å bli medlem i Hellemyr Velforening. 

Styrets sammensetning

På årsmøtet 09.03.22 ble det valgt følgende styremedlemmer: 

₋ Tore Neset (gjenvalgt)

₋ Christian Ropstad (gjenvalgt)

₋ Frank Ellefsen (på valg)

₋ Ebbe Boel Pedersen (gjenvalgt)

₋ Stine Helleren (ny)

– Martin Hauge (ny)

₋ Hilde Sandvik (gjenvalgt)

Stine Helleren og Martin Hauge ønskes velkommen i styret. Tore Neset fortsetter som leder av styret, Ebbe Boel Pedersen som kasserer, og Hilde Sandvik som sekretær. Øvrige medlemmer er styremedlemmer. 

Styrets arbeid i 2022

Styremøter

Det er avholdt ni styremøter i 2022. Referat fra møtene er lagt ut på hjemmesiden www.hellemyr.no

Lekeplasser 

Det ble bevilget midler til vedlikehold og utbedring av lekeplasser etter søknad for kr 10.000. Dette er en nedgang i forhold til foregående år, og skyldes færre søknader i 2022. Vi håper vil søke kommunen om støtte til lekeplasser i 2023. 

Styret formidler informasjon om regelverket for drift, vedlikehold og utbedring av lekeplassene i bydelen. For info, sjekk vår nettside www.hellemyr.no 

Lekeplassen ved inngangen til Lysløypa

Det ble i 2021 søkt Bydelsfondet om midler til en større opprustning av lekeplassen, og like før jul samme år ble søknaden innvilget. Parkvesenet har ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Vi har i 2022 vært i jevnlig dialog, og hatt møter med Parkvesenet, da vi ønsker at prosjektet kommer i gang så snart som mulig. Status pr i dag er at Parkvesenet holder på med kostnadsberegning av prosjektet. 

Bydelsfesten

Etter to år med pandemi, ønsket vi å få til noe sosialt for alle beboerne på Hellemyr. 25.august arrangerte vi til bydelsfest i strålende sol, med musikk fra Charlotte Nilssen og Sound of Happiness. Det var gratislotteri med flotte premie, og Velforeningen bød på gratis grillmat. Det kom langt flere enn forventet, over 500 stk. 

Breimyrkrysset

Breimyrkrysset ble stengt i 2012, under forutsetning av gjenåpning og etablering av toplankryss innen fem år. I november var vi i møte hos Statens Vegvesen sammen med kommunen. Det var et klart nei fra Statens Vegvesen til å etablere en rundkjøring ved Breimyrkrysset. Velforeningen mener at bydelen er blitt lurt. 

Livbøyer

Det kom inn ønsker fra beboere om livbøyer ved Indre Eigevann. Vi har satt opp bøyer ved begge badeplassene, samt en ved badeplassen ved Kvislevann. 

Julegrantenning

Velforeningen stilte med juletre til skolegården, og stod for julegrantenningen første søndag i advent. Det var julemusikk, kafe, juletregang, samt gratis ponniridning for barna, og turer med hest og kjerre. 

Andre oppgaver

Styret har også håndtert andre oppgaver, og fortløpende besvart henvendelser fra beboerne. Se referat fra styremøtene på hjemmesiden.

Informasjon om velforeningen

Styret prøver å nå flest mulig av beboerne på Hellemyr gjennom bruk av Facebook siden “Hellemyr Velforening”, samt hjemmesiden. I 2022 var det 234 betalende husstander i Velforeningen, som er en nedgang på 17% fra 2021, da det var 283 medlemmer. Styret har som mål å jobbe systematisk og målrettet med oppgaver som er viktige for alle som bor på Hellemyr. I mange saker er det fordelaktig med en felles og sterk stemme for bydelen, og vi oppfordrer derfor alle husstander til å være medlem i velforeningen, samt komme med innspill til saker som ønskes tatt opp.   

Videre drift

Det er ingen ansatte i virksomheten. Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og medfører ingen skader eller ulemper på det ytre miljø. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

Hellemyr, 21.mars 2023.

Styret i Hellemyr Velforening

Regnskap 2022 og budsjett 2023