Innkalling til årsmøte Hellemyr Velforening 2021

Onsdag 17. mars klokken 19.00. Årsmøtet blir av smittevernhensyn avholdt digitalt, på Teams, klikk her.

Saker til årsmøtet må meldes inn innen 3.mars.

Saksliste:Årsberetning
2020

Hellemyr Velforening har som formål å ivareta og fremme beboernes felles interesser. Velforeningen skal arbeide for å styrke bydelens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som fremmer disse formålene. Alle husstander på Hellemyr kan, og oppfordres til å bli medlem i Hellemyr velforening.

 

Styrets sammensetning

På årsmøtet 24.02.20 ble det valgt følgende styremedlemmer:


Tore Neset (ny)

Christian Ropstad (gjenvalgt)

Ragnhild Albert (gjenvalgt)

Ebbe Boel Pedersen (gjenvalgt)

Hilde Sandvik (gjenvalgt)

Stian Husebø og Rita Helleren tok ikke gjenvalg, og takkes for god innsats i Velforeningen.

På konstituerende møte ble Tor Neset valgt til ny leder. Christian Ropstad takkes for godt arbeid som leder i fire år, og blir med videre som styremedlem. Ebbe Boel Pedersen fortsetter som kasserer, og Hilde Sandvik som sekretær.

 

Styremøter

Det er avholdt fem styremøter i 2020.
Referat fra møtene er lagt ut på Velets hjemmeside www.hellemyr.no.

 

Styrets arbeid i 2020

 

Lekeplasser i bydelen:

Det ble bevilget midler til vedlikehold og utbedring av lekeplasser etter søknad for kr 10.200,- Dette er en reduksjon på hele 90% fra 2019, hvor det ble utbetalt 102.851,- til samme formål. Årsaken er en kraftig nedgang i søknader i 2020, som det er grunn til å tro skyldes smitteverntiltak gjennom store deler av året.

Styret formidler informasjon om regelverket for drift, vedlikehold og utbedring av lekeplassene i bydelen. For
info, sjekk vår nettside www.hellemyr.no

 

Gave fra tidligere Hellemyr og Vestheiene fritidshjem:

Representanter fra tidligere Hellemyr og Vestheiene fritidshjem besluttet i 2016 å overføre et gavebeløp på kr.
100 000 til Velforeningen. Den primære målgruppen er barn i aldersgruppen 1.-4. klasse. I 2020 bevilget styret kr 5 000,- til gratis orienteringsløype dette året på Hellemyr, i samarbeid med Kristiansand Orienteringsklubb.

Breimyrkrysset

I 2012 ble Breimyrkrysset stengt for utkjøring fra Hellemyr i retning sentrum, samt for innkjøring til Hellemyr for trafikk vestfra. Stengningen ble gjort av Statens vegvesen, uten at bydelens innsigelser ble hørt. Konsekvensen har vært at all lokaltrafikk nå sluses gjennom hele bydelen, med økt trafikk blant annet forbi skolen, med økt støy, lengre reisevei, og med økt risiko for myke trafikanter. Bydelen ble lovet etablering av 2-plankryss ved Breimyr­krysset innen 5 år.

 Veivesenet følger som kjent ikke opp her. Velforeningen har jobbet aktivt med gjenåpning av Breimyrkrysset overfor Vegvesenet og kommunen de siste fem årene. Beboere må gjerne komme med innspill.

 Formannskapets møte med beboerne på Hellemyr 21. oktober ble det holdt dialogmøte i Storsalen, hvor alle beboere på Hellemyr var invitert. Møtet ble også streamet på hjemmesiden. Flere aktører på Hellemyr hadde møtt opp. Det ble bra engasjement; Breimyrkrysset og det nye og omdiskuterte kunstgresset til Vigør var blant flere aktuelle saker som ble tatt opp.

Julegrantenning

Vår tradisjonelle julegrantenning måtte avlyses grunnet smittevernhensyn rundt Covid-19. Velforeningen, med Christian Ropstad i spissen, ordnet tradisjonen tro juletre og lys ved skolen.

Ny hjemmeside

Det ble jobbet med ny hjemmeside som ble lansert på starten av 2021.

Skiltet ved Breimyr

Da skiltet «Velkommen til Hellemyr» blitt kjørt ned ved flere anledninger, søkte Vel’et om å få sette opp nytt skilt på
gangbrua. Dette fikk vi avslag på, og vil derfor sette opp nytt skilt på opprinnelig sted. Det er ønskelig med ny logo.

Informasjon om velforeningen

Styret prøver å nå flest mulig av beboerne på Hellemyr gjennom aktiv bruk av Facebook-siden «Hellemyr
Velforening», samt hjemmesiden. I 2020 var det 262 husstander som betalte kontingent til velforeningen, mot 321 i 2019. Dette er en nedgang på 59 fra året før. Det er potensial for å øke denne andelen betraktelig. Styret har som mål å jobbe systematisk og målrettet med oppgaver som er viktige for alle som bor på Hellemyr. I mange saker er det fordelaktig med en felles og sterk stemme for bydelen, og vi oppfordrer derfor alle husstander til å være medlem i velet, samt komme med innspill til saker som ønskes tatt opp.   

 

Andre oppgaver:

Styret har også håndtert andre oppgaver og fortløpende besvart henvendelser fra beboerne. Se referat fra styremøtene på vår hjemmeside.

 

Videre drift

Det er ingen ansatte i virksomheten. Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og medfører ingen skader eller ulemper på det ytre miljø.
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

 

Hellemyr, 17.mars 2021.

Tore Neset

Styreleder (sign.)

 

Hellemyr Vel
Årsregnskap 2020
Resultatregnskap
      
   2020 2019
INNTEKTER    
Kontingenter  78 311,00 96 301,73
Kommuntalt tilskudd  15 000,00 32 000,00
Mva. Kompensasjon 7 843,00 7 248,00
Rente inntekt 168,79 101,31
Sum inntekter 101 322,79 135 651,04
      
UTGIFTER     
Tilstelninger / aktiviteter 8 375,00 29 657,93
Kontor / Data / Hjemmeside3 895,28 5 781,61
Tilskudd / lekeplasser 10 200,00 102 851,00
Bank omkostninger 176,00 282,00
Sum kostnader 22 646,28 138 572,54
      
ÅRSRESULTAT 78 676,51 -2 921,50
      
Balanse pr. 31. Desember
      
EIENDELER 2020 2019
Kontantkasse         900,00         900,00
Bankkonto 3000.12.97208  267 265,17   178 430,46
Bankkonto 3000.36.34945    85 962,37     96 121,47
Bankkonto 3000.36.46080      1 812,27       1 811,37
      
Sum eiendeler 355 939,81 277 263,30
      
EGENKAPITAL    
Egenkapital pr. 01.01 277 263,30 280 184,80
Års reultat.  78 676,51 -2 921,50
Sum egenkapital 355 939,81 277 263,30
      
Avsetniger.    
Fond fritidshjemmet. 91 000,00 96 000,00
Avsatt tilskudd lekeplasser15 000,00 10 200,00
Fri egenkapital 249 939,81 171 063,30
      
Kristiansand, 10 Mars 2021    
      
      
      
Ebbe Boel Pedersen Hilde Sandvik  
Regnskapsfører Revisor.