Årsmøtet 2022 ble holdt 9. mars. Protokoll blir lagt ut.

Tid:         Onsdag 9. mars, klokken 19.00

Sted:       Flerbrukshuset, Hellemyr skole

Saksliste:

1.  Opprop, registrering av frammøtte

2.  Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen

3.  Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet

4.  Årsmelding for 2021

5.  Årsregnskap for 2021, revisors beretning

6.  Budsjett og kontingent for 2022

7.  Innkomne saker

8. Valg av styre og valgkomité

 

Årsberetning 2021

for

Hellemyr Velforening

 

Hellemyr Velforening har som formål å ivareta og fremme beboernes felles interesser. Velforeningen skal arbeide for å styrke bydelens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp saker som fremmer disse formålene. Alle husstander på Hellemyr kan, og oppfordres til å bli medlem i Hellemyr velforening.

 

 

Styrets sammensetning

På årsmøtet 17.03.21 ble det valgt følgende styremedlemmer:

 

        Tore Neset (gjenvalgt)­

        Christian Ropstad (gjenvalgt)

        Ragnhild Albert (gjenvalgt)

        Ebbe Boel Pedersen (gjenvalgt)

        Frank Ellefsen (ny)

        Hilde Sandvik (gjenvalgt)

 

Frank Ellefsen ble ønsket velkommen i styret. Tore Neset fortsetter som leder av styret, Ebbe Boel Pedersen som kasserer, og Hilde Sandvik som sekretær.

 

 

Styremøter

Det er avholdt syv styremøter i 2021. Referat fra møtene er lagt ut på Velets hjemmeside  www.hellemyr.no

 

 

Styrets arbeid i 2021

 

Lekeplasser i bydelen:

Det ble bevilget midler til vedlikehold og utbedring av lekeplasser etter søknad for kr 17 870. Også 2021 bærer preg av begrenset aktivitet grunnet situasjonen med Covid-19. Velforeningen endte derfor med et overskudd på kr 90 772,60. 

 

Styret formidler informasjon om regelverket for drift, vedlikehold og utbedring av lekeplassene i bydelen. For info, sjekk vår nettside www.hellemyr.no 

 

Ytre Eigevann

På vegne av velforeningene på Tinnheia, Hannevikåsen og Hellemyr, kontaktet vi kommunen ang gjengroing av vannet. Konklusjonen fra Parkvesenet var at dette var et vanlig problem som de ikke hadde ressurser til å gjøre noe med. Vi vil imidlertid følge med på utviklingen.

 

Innspill til trafikksikkerhetstiltak

Velforeningen fikk anledning til å komme med forslag til trafikksikkerhetstiltak som kommunen ville vurdere. Her inviterte vi beboere til å komme med forslag, som vi samordnet og sendte inn i begynnelsen av juni. Ingeniørvesenet jobber pr 31.12.21 med å utarbeide planer.

 

Breimyrkrysset

Velforeningen har hatt tett kontakt med politikerne om denne saken. Vi har skrevet til dem og vi har hatt dialog i forbindelse med møter i by- og stedsutviklingsutvalget og bystyret. Vårt utålmodighet er kjent for politikerne og vi har fulgt opp overfor administrasjonen.

 

Bomstasjoner

Før bystyrets behandling av sak om nye bomstasjoner skrev vi brev til ordfører og bystyret og advarte mot å sette opp sperrer mellom Hellemyr og Vågsbygd.

 

Julegrantenning

Velforeningen stilte også i 2021 med juletre i skolegården. Julegrantenning ble avholdt søndag 28. november. Tore Neset ønsket velkommen til alle fremmøtte. 7.klasse, med Christian Ropstad i spissen, stod for kafé under arrangementet. Ponniridning for barna, samt tur med hest og kjerre er blitt en populær tradisjon for barna, og ble dekket av avsatte midler fra det tidligere Fritidshjemmet.

 

Lekeplassen ved inngangen til Lysløypa

Sammen med Initativtakere søkte velforeningen om investeringsmidler fra Bydelsfondet til en større opprustning av kvartalslekeplassen. I søknaden ble det påpekt at lekeplassen trenger en større oppgradering for å være attraktiv for bydelens barn og unge. Det ble foreslått en mulighetsstudie av tredjepart for best mulig totalutnyttelse av området, samt utbedring av grunnforholdene. Søknaden ble innvilget før jul. Parkvesenet vil sørge for planlegging, innhenting av anbud og gjennomføring av prosjektet.

 

Bydelsutvalg

Velforeningen har deltatt i en prosess i regi av kommunen om mulig etablering av bydelsutvalg og drøfting av aktuelle modeller for dette.

                                                            

Andre oppgaver

Styret har også håndtert andre oppgaver, og fortløpende besvart henvendelser fra beboerne. Se referat fra styremøtene på hjemmesiden.

 

 

Informasjon om velforeningen

Styret prøver å nå flest mulig av beboerne på Hellemyr gjennom bruk av Facebook-siden «Hellemyr Velforening», samt hjemmesiden. I 2021 var det 283 betalende husstander i Velforeningen, som er en liten oppgang fra 262 året før. Styret har som mål å jobbe systematisk og målrettet med oppgaver som er viktige for alle som bor på Hellemyr. I mange saker er det fordelaktig med en felles og sterk stemme for bydelen, og vi oppfordrer derfor alle husstander til å være medlem i velet, samt komme med innspill til saker som ønskes tatt opp.  

 

 

Videre drift

Det er ingen ansatte i virksomheten. Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og medfører ingen skader eller ulemper på det ytre miljø. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

 

 

Hellemyr, 15.02.2022.

Styret i Hellemyr VelforeningHellemyr vel

Regnskapskommentar 2021.

 

Grunnet situasjonen med Covid-19 har det vært
begrenset aktivitet, og vellet har for 2021 et overskudd på kr
90 772,60
av dette er kr 45 000.- avsatt til oppgradering av sandlekeplass i
Breimyråsen.  Det er i 2021 mottatt kr
30  000.- 
fra kommune til formålet.

I løpet av 2021 er lekeplass i Nils Fidjelands vei ferdig fornyet, og
det er videre gitt tilskudd til sand og andre mindre oppgraderinger av lekeplasser.

Øvrige aktiviteter er den årlige julegrantenning med hestekjøring i
skolegården på Hellemyr skole, denne aktiviteten dekkes av avsatte midler fra
det tidligere fritidshjem.

I 2021 var det 283 betalende husstander i velforeningen.

 

Budsjett for 2022.

Innfor de økonomiske rammene som er tilgjengelig. Støtter velforeningen
fortløpende tiltak som settes i gang for å samle befolkningen om forskjellige aktiviteter,
og vi supplerer kommunens tilskudd til oppgradering av sandlekeplasser.  (Årlig søknadsfrist ) Vi oppfordrer beboere
på Hellemyr om å ta kontakt,  hvis dere
har ideer til tiltak som dere ønsker å bidra til å gjennomføre her lokalt.