Protokoll Årsmøte 2023

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Protokoll fra Årsmøte i Hellemyr Velforening 29.mars 2023

  1. Registrering av fremmøtte: Tore Neset, Martin Hauge, Stine Helleren, Jens Forus, Øyvind Solberg, Stig Erik Ørum og Hilde Sandvik.
  1. Tore ble valgt til ordstyrer, Hilde referent, og Jens og Øyvind til å underskrive protokollen. 
  1. Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent. 
  1. Årsmeldingen for 2022 ble godkjent. 
  1. Tore tok en gjennomgang av regnskapet og revisors beretning, som ble godkjent. 
  1. Forslag til budsjett for 2023 ble gjennomgått og godkjent. Kontingenten for 2024 holdes uendret på kr 300. 
  1. Det kom ikke inn noen saker til årsmøtet. 
  1. Valg av styre og valgkomite. 

Tore Neset er leder. 

Styret 2023 består av: 

– Tore Neset (ikke på valg)

– Ebbe Boel (ikke på valg)

– Martin Hauge (ikke på valg) 

– Stine Helleren (ikke på valg)

– Frank (gjenvalgt)

– Øyvind Solberg (ny)

– Stig Erik Ørum (ny)

– Jens Forus (ny)

– Mali Steiro Tronsmoen (ny, vara)

– Hilde Sandvik (ikke på valg)

Revisor: Terje Løvås Bue

Valgkomite 2024: Tore Neset

Årsmelding, regnskap og budsjett er lagt ut på hjemmesiden www.hellemyr.no

Protokoll godkjennes. 

Kristiansand 19.04.23

Jens Forus Øyvind Solberg   

  (sign)         (sign)