Styremøte 2021.02.10

Hellemyr Velforening

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

REFERAT FRA STYREMØTE

Tilstede:Tore Neset, Ebbe B. Pedersen og Hilde Sandvik
Forfall:Christian Ropstad og Ragnhild Albert
Dato:10.02.21
Sak nrSakAnsvar
     Godkjenning av referat fra forrige styremøte      Alle    
      1/21  Årsmøteforberedelser   Årsmøte onsdag 17.mars kl 19.00 i Storsalen. Booke lokale, legge ut på FB, hjemmesiden, og pr post sammen med årskontingenten. Valgkomite er Else Kristin Reitan. Ebbe gjør ferdig regnskap, Hilde reviderer og skriver årsberetning. Kontingenten må trykkes og skrives ut. Ragnhild har de siste årene levert disse i alle postkasser. Får hjelp av resten av styret om ønskelig.         Alle
      2/21           3/21  Innkomne saker   Søknad om støtte til benker og beplanting av område som Ny hjemmeside: Det gjenstår noen små justeringer, før ny inntil nå er blitt brukt som hensetning av container og skrot. Gaten søker kommunen om nærmiljømidler. Vel’et bidrar med inntil kr 15.000,- Tore svarer søker.   Det kom inn ønsker om skøyteis på Hellemyr. Vel’et stilte seg positiv til dette og undersøkte mulighetene. Lekeplassen ved kirken/ inngang til lysløypa ble vurdert som best egnet sted. Dessverre var kapasiteten til Parkvesenet sprengt, da de holdt på å sprøyte is i flere andre bydeler. Vi undersøkte også muligheten for å gjøre dette selv, men vi var avhengig av andre aktører for å få tilgang til vann fra kummene. Vi håper det blir Hellemyr sin tur neste gang vi får slik kuldeperiode.        Tore           Christian/ Hilde
        4/21       5/21                   6/21          Pågående saker:   Arbeidet med å se på muligheter på oppgradering på Barka har stoppet opp. Ebbe har pratet med Parkvesenet. Tore tar kontakt med Skolen og Vigør.   Vel’et fikk på slutten av 2020 henvendelse fra Martin Aanundsen ang manglende fotgjengerovergang ved Tjuvhelleren/ Solkollen. Som Aanundsen påpekte, var det opprinnelig laget en nedsenking fra fortau her, som tyder på at det har vært planlagt en fotgjengerovergang. Det er ønskelig med oppmerket overgang, tilhørende skilt og belysning på begge sider av overgangen. Hilde sender en søknad til kommunen på vegne av Velforeningen.     Ny hjemmeside: Tore foretar enkelte justeringer før ny hjemmeside kan legges ut. Hilde arkiverer gamle referat, protokoller, årsberetninger og regnskap fra nåværende hjemmeside.                                   Tore                      Hilde                                                                                Tore           
   
   Neste styremøte mandag 3. mars kl 19.00 hos Ragnhild