Styremøte 2022.01.18

Hellemyr Velforening 

e-post: post@hellemyr.no

Org.nr: 918 056 343

Referat fra styremøte 

Tilstede:Tore Neset, Ragnhild Albert, Frank Ellefsen, Ebbe Boel Pedersen og Hilde Sandvik
Forfall:Christian Ropstad
Dato: 18.01.22
Saks nrSakAnsvar
1/22Godkjenning av referat fra forrige styremøteAlle
2/22Vellenes Fellesorganisasjon (VFO)
Det er kommet henvendelse fra VFO som trenger tall på hvor mange husstander som er medlem i Velforeningen. Kasserer sjekker opp og svarer. 
Ebbe
3/22Årsmøteforberedelser
Årsmøte avholdes onsdag 9.mars kl 19.00. 
Ebbe setter opp regnskapet for 2021, og sender til Tore og revisor. Ebbe og Tore gjør ferdig budsjettet. Hilde skriver årsberetning, og sender til Tore. Årsberetning, regnskap og budsjett blir lagt ut på hjemmesiden 15/2, sammen med valgkomiteens innstilling. 
Kontingent er besluttet uendret på kr 300, med betalingsfrist 1.mars. Hilde skriver forslag til Innbetalingsgiro og innkallelse til årsmøte, og sender til Tore. Dette trykkes opp i uke 4, og distribueres ut til alle husstandene av styret fortløpende.
Alle


21/21
Saker fra 2021:
Lekeplassen ved kirken/ inngangen til lysløypa
I samarbeid med initiativtakere, søkte vi høsten 2021 om investeringsmidler fra Bydelsfondet til en større opprustning av lekeplassen. Kommunen vurderte søknaden, og vil oppgradere lekeplassen. Parkvesenet vil sørge for planlegging, innhenting av anbud, samt gjennomføring av prosjektet. De kommer tilbake med informasjon om oppstart og fremdrift når dette er klart.  


Alle
25/21Hjemmesiden: kontaktskjema er nå i orden. Tore og Hilde
33/21

34/21
Bydelsutvalg: Det har ikke kommet mer informasjon om eget utvalg. 
Breimyrkrysset:  Tore ber om status hos teknisk direktør 
Tore
Neste styremøte; mandag 28.februar kl 19.00