Vedtekter for Hellemyr Velforening

§ 1 Navn
1.1 Foreningens navn er Hellemyr velforening.

§ 2 Foreningens formål
2.1 Hellemyr velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst 3/4 flertall i styret for å ta opp slike saker.

§ 3 Juridisk person
3.1 Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Foreningens geografiske område
4.1 Hellemyr velforenings område er definert slik: Fra krysset ved Ytre Eigevann og vestover til Fidjane, inkludert alt område som ligger nord for dette avgrenset til Kjærrane. Turområder i umiddelbar nærhet av dette, skal også forsøkes ivaretatt (Kjærrane, Eigevann, Kvislevann osv.)

§ 5 Medlemskap
5.1 Enhver husstand innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig nå kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt.
5.2 Medlemmer som flytter ut av foreningens område strykes som medlem. Ny eier kan ta over medlemskapet etter eget ønske.
5.3 Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og/eller velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.
5.4 Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
5.5 Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent

§ 6 Kontingent
6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes uten purring. Medlemmer tas opp når kontingent er betalt.

§ 7 Årsmøte
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgang av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet og være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt på innkallingen.
7.1 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.
7.2 Årsmøtet behandler
Årsberetning fra styret
Regnskap i revidert stand
Innkomne forslag
Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent
Valg av:
Leder (særskilt valg)
Valgfritt antall styremedlemmer, ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme
Revisor
7.3 Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent, samt to til å underskrive protokollen. Dirigenten behøver ikke være medlem av foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert tilgjengeligjøres for samtlige medlemmer.
7.4 Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Ved første valg velges halvparten av styremedlemmene for ett år, slik at kontinuitet i styret opprettholdes. Revisor velges for et år. Samtlige kan gjenvelges.
7.5 Det skal arbeides for å sørge for en viss utskiftning av styreverv, ingen bør inneha samme verv i mer enn 6 år sammenhengende.
7.6 Stemmegiving på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med et flertall av de alminnelige stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis årsmøtet krever det. Bare foreslåtte kandidater kan oppføres på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. Tellekorps utnevnes av årsmøtet. Kandidater på valg kan ikke velges som del av tellekorps. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).
7.7 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.
7.8 Revisor rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 20 medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr§6. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§ 10 Velforeningens ledelse (styret)
10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltningen av foreningen.
10.2 Styret skal:
Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder å forvalte velforeningens eiendeler og føre kontroll med velforeningens økonomi.
Etter behov å oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
Etter beste evne søke å oppfylle velforeningens formål etter gjeldende vedtekter.
Representere velforeningen utad.
10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for velforeningen, herunder salg av fast eiendom.
10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Alle saker og korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres. Alle medlemmer har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, derom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.
10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder, er til stede. Leder er ordstyrer på styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

§ 11 Regnskap og revisjon
11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 – 31-12.
11.2 Styret skal påse at regnskapet blir ført
11.3 Revisor skal gjennomgå snarest etter avsluttet regnskapsår, og være klar med gjennomgangen i god tid før årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendringer
12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 13 Oppløsning. Sammenslutning. Deling
13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalle s ekstraordinært årsmøte tre (3) måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen fremmer. Oppløsende årsmøte er ansvarlig for å fatte vedtak om fordeling av formuen. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer (§11). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra velforeningens eventuelle kreditorer.