VELKOMMEN TIL
HELLEMYR VELFORENING

Vi skal ivareta og fremme beboernes felles interesser.

Hellemyr Velforening har som formål å ivareta og fremme beboernes felles interesser. Velforeningen skal arbeide for å styrke bydelens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
Forslag til saker som velforeningen bør jobbe med? trykk her

Nyheter

Søke midler til lekeplass?

Ønsker dere å søke midler til oppgradering av lekeplassen i år? Fristen for å søke kommunen om midler er 1.mars.…

Kommunale regler og ordninger

Kommunale regler og ordninger

Tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt «nærmiljøtilskudd», er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene

Retningslinjer for tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet

Lekeplasser

Sandlekeplasser er små møte- og lekeplasser nær boligene, der lekeplassutstyret er tilpasset barn opptil 6 år, og utstyrt med bord og benker for voksne. De fleste sandlekeplassene ligger på kommunalt friområde, men en del ligger også ved borettslag og private arealer.
Beboerne har ansvar for drift og vedlikehold av sandlekeplassene gjennom velforeningen, beboergruppe eller borettslaget.
Der sandlekeplassen ligger på kommunalt areal, må velforeningen ha driftsavtale med kommunen for å få lov til å ha lekeplassutstyr.
Der det ikke inngås driftsavtale, vil sandlekeplassen fungere som møteplass og kan utrustes med sandkasse og bord/benk (elementer som ikke omfattes av Norsk/Europeisk standard NS-EN 1176 og 1177).
I områder der det i en periode ikke er små barn, kan lekeplassen være naturområde/møteplass, inntil det igjen kommer barnefamilier som ønsker å oppgradere lekeområdet.
Kvartalslekeplass
Kvartalslekeplass er større møte- og lekeplasser, der lekeplassutstyret er spesielt tilpasset aldersgruppen 6 til 12 år. Lekeplassen skal skal også inneholde sandleketilbud for de yngre, og oftest muligheter for ballspill.
Parkvesenet har ansvar for drift av kvartalslekeplassene.

Trefelling på kommunale friområder

Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området. Kommunen behandler søknader om trefelling i vintersesongen. Søkere kan derfor ikke forvente at søknader som sendes inn, blir behandlet før perioden desember-mars. Argumentasjonen i søknaden vurderes og avveies mot eventuelle protester fra naboer. Ved uenighet avgjør parkvesenet saken. Av og til er det behov for å felle trær i nærheten av boligområder. Du kan søke parkvesenet om felling av trær nær tomten din dersom disse står på kommunalt friområde. Bruk elektronisk søknadsskjema.

Medlem i
velforeningen

Alle husstander på Hellemyr kan være medlem i Hellemyr velforening. Årlig Kontingent er på kr. 300 og betales enkelt på
- kontonr 3000 12 97208
- eller på Vipps nr 96817
Husk å merke innbetalingen med navn og adresse!

Medlem i
velforeningen

Alle husstander på Hellemyr kan være medlem i Hellemyr velforening. Årlig Kontingent er på kr. 300 og betales enkelt på
- kontonr 3000 12 97208
- eller på Vipps nr 96817
Husk å merke innbetalingen med navn og adresse!

Vil du kontakte oss?